Jump to content
  • entries
    977
  • comments
    0
  • views
    98,059

Vasanta Ashtayam Seva: Part 5, Mangala Darshan

Sign in to follow this  
Site Admin

300 views

Contributed by Krishnaa Kinkari Devi

Now that the Lord has been offered His breakfast and been swung in His cradle comes the long-awaited ‘Mangala Darshan’ when the devotees get to have His Darshan after their long night of craving for His Holy Sight.

In this season, the Padas take the devotees deep into the mood of Holi Play:

MANGALA DARSHAN
(Morning Holy Sight)

Dhamar ko Pada – Raga Kāphī
Poet Krishnaranga

राधावर खेलत होरी ।
नंद गाम के ग्वाल इते उत बरसाने की गोरी ॥
डफ करताल बजावत गावत केशर कुंकुम घोरी ।
परस्पर रंग मेंवोरी ॥ १ ॥

गावत गारी गवार मानों नव
नागरी नव जोवन जोरी ।
नंदलाल बडो रसिया है हमते करत बराजोरी ॥
फागुन में कोन की चोरी ॥ २ ॥

दशोदिश में गुलाल घुमड रह्यो
काहू लखन पर्योरी ।
औचक आय धाय चंद्रावलि ललितादिक सब दोरी ।।
गह्यो कुंवर वर जोरी ॥ ३ ॥

मोर मुकुट वन माल मुरलिका
पीतांबर लियो छोरी ।
भामिन वेश बनाय कहतहें नंदराय की छोरी ॥
बनि छबि काम कमोरी ॥ ४ ॥

देदे तारी नचावत ग्वालिन
अपनी अपनी ओरी ।
वादिन की सुध भूले ललारे यमुनातट चोरह्योरी ।
आज सखी दावप्योरी ।। ५ ॥

कृष्ण रंग फगुवा जो मामतो
देकर बहुत निहोरी ।
है आधीन वृषभान सुता के विनती करे कर जोरी ।
देउ अपनो कर छोरी ॥ ६ ॥
Rādhāvara khelata horī
Naṁdagāma ke gvāla ite uta barasāne kī gorī |
Ḍapha karatāla bajāvata gāvata, keśara kuṁkuma ghorī,
Paraspara raṁga meṁvorī ||1||

Gāvata gārī gavāra mānoṁ nava
Nāgarī navajova na jorī |
Naṁdalāla baḍo rasiyā hai, hamate karata barājorī
Phāguna meṁ kona kī corī
||2||

Daśodiśa meṁ gulāla ghumaḍa rahyo
Kāhū lakhana parayorī |
Aucaka āya dhāya caṁdrāvali, Lalitādika saba dorī,
Gahyo kuṁvara vara jorī
||3||

Mora mukuṭa vana māla muralikā
Pītāṁbara liyo chorī |
Bhāmina veṣa banāya kahataheṁ, Naṁdarāya kī chorī,
Bani chabi kāma kamorī
||4||

Dede tārī nacāvata gvālina
Apanī apanī aurī |
Vādina kī sudha bhūle lalāre
Yamunātaṭa cīrahyorī, āja sakhī dāvapyorī ||5||

Kṛṣṇa raṁga phaguvā jo māmato
Dekara bahuta nihorī |
Hai ādhīna vṛṣabhāna sutāke, vinatī kare kara jorī
Deu apano kara chorī
||6||

“Sri Radha’s Lord is playing Holi! The game is between the cowherds of Nandagaon and the Fair Ladies from Varsana. They are all playing the dapha drum and the cymbals and are singing as they mix saffron and red powder together. Then they all get soaked with these colours. ||1||

The Gopis are singing sweet insults, enthused by their fresh youthfulness. “O”,they say, “Nanda’s Son is a true Enjoyer of the Divine Loving Mood! He likes to get close to us! Anyway, Holi is not the time for shyness or concealment! ||2||

Pink powder is clouding over all the ten directions. Nobody can see anything. Suddenly Chandravaliji and Lalita with other Sakhis come running. They have forcefully captured the Lad Krishna! ||3||

They steal Krishna’s peacock crown and His flower garland, flute and yellow garments. They dress Him up as a Gopi and taunt Him, calling Him Nanda’s daughter. His new beauteous Form is a vessel full of Love ||4||

The Gopis clap as they force Him to dance and call Him to their side. They say, “Have You forgotten how You stole our clothes on the Banks of Sri Yamunaji ? Now it is the Sakhis’ turn to get their own back!!” ||5||

As His Holi gift to them, He grants them His Love forever. Then He looks at them, “Please go to the Daughter of Sri Vrishabhanu ji and beg at Her Feet with your hands folded in prayer, entreating Her to let Me go!!” ||6||

 

Pada – Rāga Bhairava
Poet Dvarikesa

पिछवारे तैं छान ऊडावै
होरी कौं खिलवारि ।
सास बुरी मेरी नँनंद हठीली
कंथ सुनैं देइ गारि ॥ १ ॥

गारी गावैं ढ़फ हि बजावैं
धुम मचावैं द्वारि ।
‘द्वारिकेस’ प्रभु की छबि निरखति
बार-बार बलिहारि ॥ २ ॥

Pichavāre taiṁ chāna ūḍāvai
Horī kauṁ khilavāri |
Sāsa burī merī naṁnaṁda haṭhīlī
Kaṁtha sunaiṁ dei gāri ||1||

Gārī gāvaiṁḍhapha hi bajāvaiṁ
Dhuma macāvaiṁ dvāri |
Dvārikesa prabhu kī chabi nirakhati
Bāra-bāra balihāri ||2||

Anxious to get a chance to play Holi with Her Beloved, the Gopi goes to the back of the house and lifts up the thatched awning. “My mother in law is terrible, my sister in law is very self-opinionated and if my husband hears me he will shout me down!” ||1||

By the back door, They sing titillating songs, dance to the beats of the dapha drum and have a lot of fun. When the poet Dvarikesa witnesses this scene, he abandons himself to Them over and over again. ||2||

 

The post Vasanta Ashtayam Seva: Part 5, Mangala Darshan appeared first on Vrindavan Today.

p6R9oudmRi4

Источник
Sign in to follow this  


ABOUT US

Shri KrishnaInternational Vaishnavas Portal: download Vaishnava scriptures for free, Vaishnava news, blogs, gallery, videos, bhajans, lectures, practice, instructions, holy places map, Krishna stories. Non-religious platform for glorifying the ideals of Krishna-bhakti (love to Krishna).

Chant daily with love to Shri Krishna:
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare!

OUR PAGES

×