Jump to content


1  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992_-_Darshan_1 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
2  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992_-_Darshan_2 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
3  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-01-24_-_Brihad_Bhagavatamrita - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
4  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-01-25,26_-_Brihad_Bhagavatamrita - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
5  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-01-31_Mathura_-_Bhakti_Rasayana_154,_Explanation_of_the_jayati_jana - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
6  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-02-03_Mathura - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
7  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-05-06_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
8  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-05-12_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
9  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-05-14_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
10  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-05-20,22,26_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
11  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-05-25,26_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
12  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-05-26_-_Bhagavat_Mahatmya,_Hindi - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
13  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-05-28_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
14  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-06-10_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
15  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-06-10,11_-_Dasya_and_Sakhya_Prema - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
16  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-06-17_25_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
17  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-06-17,18_-_Ray_Ramananda_Samvad - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
18  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-06-27_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
19  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-06-28_29_-_Prema_Vilas_Vivarta,_Avistatha_in_Bhajan,_Hindi - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
20  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-06-29_-_Hindi - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
21  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-06-29_30_-_Sadhana-tattva_for_Attaining_Gopi-prema,_Hindi - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
22  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-07-23,25,28,29_-_Darshans - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
23  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-07-25_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
24  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-07-28,29_-_Darshans - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
25  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-07-30_-_Ray_Ramananda_Samvad,_Gopi_Bhava - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
26  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-07-xx_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
27  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-08-01_03_-_Venu_Gita - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
28  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-08-12_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
29  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-08-14,15_-_Ray_Ramananda_Samvad - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
30  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-08-16,17_Nh_Ccr_21_Ray_Ramananda_Samvad_Ccm_8.246_256,264 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
31  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-08-17,18,19_-_Ray_Ramananda_Samvad - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
32  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-08-17,23,26_-_Venu_Gita - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
33  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-08-18_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
34  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-08-19_-_Ray_Ramananda_Samvad,_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
35  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-08-21_Venu_Gita_With_Sdg_Sb_10_21_1_5_Tape1 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
36  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-08-24,25_-_Ray_Ramananda_Samvad - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
37  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-09-19_29 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
38  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-09-19_pm_Vienna - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
39  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-09-19-29_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
40  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-09-20_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
41  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-09-20_pm_Vienna - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
42  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-09-29_Vrindavan_-_Singing_Radhakripa_Kataksa_Stutra,_SB_10_21.6-9_part_1 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
43  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-09-29_Vrindavan_-_Singing_Radhakripa_Kataksa_Stutra,_SB_10_21.6-9_part_2 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
44  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-01_Mathura_-_Discussion_Gaudiya_Vaisnavas_and_Babajis - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
45  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-01_Mathura_-_SB_10_21.10-12,_Venu_Gita - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
46  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-01_Mathura_-_SB_10_21.13_Venu_Gita - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
47  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-02_-_Gayatri_Mantra_and_Faith_in_Shrila_Prabhupada - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
48  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-06_Mathura_-_SB_10_21.14_15,_Venu_Gita_part_1 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
49  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-06_Mathura_-_SB_10_21.14_15,_Venu_Gita_part_2 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
50  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-08_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
51  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-09_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
52  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-09_Mathura_-_SB_10_21.16,17_Q_and_A - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
53  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-21_-_Vilapa_Kusumanjali_Conversation - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
54  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-25_-_Damodarashtakam,_Shlokas_5,6,_Bengali - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
55  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-10-26,27_-_Damodarashtakam,_Shloka_8,_Bengali - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
56  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-01_-_Vilapa_Kusumanjali,_SB_10_21.17,_Conversation - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
57  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-03_05_-_Meeting - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
58  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-03_Bhajan_Rahasya_Shikshastak_Slok_1_Detailed_Explanation_(Beng)_[Lecture_Start_23.00_End_Min,_Finish_0_22_Min] - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
59  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-07_09 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
60  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-12_-_SB_10_31.9 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
61  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-13_-_Vilapa_Kusumanjali,_SB_10_21.17,_Conversation - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
62  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-15,_20_pm_Bombay_-_Talk_in_Shrila_Prabhupada's_Room,_Ekadasi,_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
63  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-16_18_Bombay - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
64  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-18,19_am_Bombay_-_SB_10_31.1-2_part_1 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
65  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-18,19_am_Bombay_-_SB_10_31.1-2_part_2 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
66  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-19_21_Bombay_-_SB_10_31.5-7 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
67  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-20_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
68  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-20,21_Bombay_-_SB_10_31.8,_Ekadasi_Talk_in_Shrila_Prabhupada's_Room_part_1 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
69  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-20,21_Bombay_-_SB_10_31.8,_Ekadasi_Talk_in_Shrila_Prabhupada's_Room_part_2 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
70  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-23,26,27_Delhi_-_Van_Ride_to_Mathura - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
71  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-29_-_Darshan - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
72  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-29_Vrindavan_-_SB_10_31.10-11_part_1 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
73  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-11-29_Vrindavan_-_SB_10_31.11,_Gauranga_Bolite_part_2 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami
74  Shrila_Bhakti_Vedanta_Narayana_Swami_-_Lecture_-_1992-12-02,05_Mathura_-_SB_10_31.12-13 - Shrila Bhakti Vedanta Narayana Swami